کایاک کود تولید انواع کود آلی http://kayakkoud.mihanblog.com 2017-10-19T06:25:59+01:00 text/html 2013-06-21T09:00:20+01:00 kayakkoud.mihanblog.com شرکت شیمی فراز کود ایلام روش و مقدار مصرف http://kayakkoud.mihanblog.com/post/9 <H2><FONT color=#3333ff>روش و مقدار مصرف</FONT></H2> <DIV class=content> <P dir=rtl><FONT color=#003333><STRONG>چمن</STRONG><STRONG>:</STRONG></FONT><BR>در دوره نگهداری به عنوان کودسرك:60تا75گرم برای هرمترمربع (600تا750كیلو گرم در هكتار)<BR>در زمان كاشت:125گرم برای هر مترمربع(1250كیلو گرم در هكتار)<BR><STRONG><FONT color=#003333>گلكاری وسبزیكاری:</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl>125گرم برای هرمتر مربع<BR><FONT color=#003333><STRONG>درختچه های زینتی وگیاهان بوته ای چند ساله</STRONG><STRONG>:</STRONG></FONT><BR>دوران باردهی وگل دهی:به ازای هربوته50گرم<BR><FONT color=#003333><STRONG>گوجه </STRONG><STRONG>فرنگی</STRONG><STRONG>:</STRONG></FONT><STRONG><BR></STRONG>خزانه كاری:200گرم درهرمتر مربع هنگام بذر كاری<BR>نشائكاری:125گرم درهر متر مربع درمحل نشاء<BR>بعدازگل دهی:40گرم(یك پیمانه)پای هر بوته<BR>دوران باردهی:هرماه40گرم(یك پیمانه معادل یك استكان معمولی یایك مشت)پای هربوته<BR><FONT color=#003333><STRONG>صیفی كاری</STRONG><STRONG>:</STRONG></FONT><BR>خزانه كاری:200گرم درهرمترمربع هنگام بذر كاری نشاءكاری:125گرم درهرمتر مربع درمحل نشاء</P> <P dir=rtl>بعدازگل دهی :40گرم(یك پیمانه)پای هر بوته</P> <P dir=rtl>دوران باردهی:هرماه40گرم(یك پیمانه معادل یك استكان معمولی یایك مشت) پای هربوته<BR><STRONG><FONT color=#003333>گلدان های كوچك (قطردهانه20سانتی متر):</FONT></STRONG><STRONG><BR></STRONG>قبل ازكاشت یك پیمانه کودرا باخاك گلدان(خاك٬خاكبرگ پیت و...)مخلوط كرده وبعد از كاشت بلافاصله ابیاری نمایید.<BR><STRONG><FONT color=#003333>گلدان های بزرگ(قطر دهانه20 سانتی متر):</FONT></STRONG><STRONG><BR></STRONG>قبل ازكاشت جابجایی بوته مقدار200گرم کودراباخاك گلدان مخلوط نمایید.دردوران نگهداری هرماه یك پیمانه کودرا باخاك سطح گلدان مخلوط كرده وابیاری نمایید.</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#003333>باغات پسته ومركبات:</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl>بسته به سن یااندازه درخت بین250گرم تا2گیلوگرم کودرادراطراف درخت (به فاصله نیم تا یك متراز تنه درخت)به صورت نواری باخاك مخلوط كرده وابیاری نمایید.این كار راهردوماه یكبار تكراركنید.<BR><FONT color=#003333><STRONG>صیفی جات خیار٬هندوانه سیب زمینی وچغندر روش كاشت</STRONG>:</FONT><BR>نواری700 تا1000کیلو گرم درهكتار<BR><STRONG>درختان</STRONG> :<BR>مركبات روش كاشت نواری یا چالکود250تا1500گرم به ازای هردرخت به فاصله نیم تا یك مترازتنه درخت هردوماه یك بار<BR><FONT color=#003333><STRONG>گوجه فرنگی</STRONG> :</FONT><BR>روش كاشت نواری750تا1200 كیلو گرم در هكتار<BR><FONT color=#003333><STRONG>ذرت </STRONG>:</FONT></P> <P dir=rtl>روش كاشت نواری800تا1200كیلو گرم درهكتار</P> <P dir=rtl><FONT color=#003333><STRONG>درخت پسته</STRONG> :</FONT></P> <P dir=rtl>روش کاشت نواری یا چالکود5/1تا5/2 تن درهكتار 5كیلوگرم برای هرقصب<BR><FONT color=#003333><STRONG>سبزیجات كاهو٬كلم هویج و...</STRONG> :</FONT></P> <P dir=rtl>روش کاشت نواری یا دستپاش700تا1000 كیلو گرم در هكتار</P> <P dir=rtl><STRONG><FONT color=#003333>درختان میوه :</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl>چالکود1000تا1750 كیلو گرم در هكتار</P> <P dir=rtl><FONT color=#003333><STRONG>چمن وفضای</STRONG><STRONG>سبز</STRONG>:</FONT><BR>دستپاش800تا1200 كیلو گرم در هكتار</P></DIV> text/html 2013-06-21T08:48:24+01:00 kayakkoud.mihanblog.com شرکت شیمی فراز کود ایلام کود مرغی کایاک http://kayakkoud.mihanblog.com/post/7 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>کود مرغی کایاک</SPAN></B></FONT><SPAN dir=ltr><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA>این کود محتوی</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA> : مواد آلی، ازت کل، فسفر،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>پتاسیم وعناصر ریز مغذی (مس، منگنز، آهن و روی) می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">. <BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA>مزایای کود مرغی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>کایاک</SPAN></B><SPAN lang=AR-SA>: 1ـ پلیت بودن آن (قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش) 2ـ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>استریل شده با بخار و دما 3ـ عاری بودن از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا 4ـ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>افزایش دهنده ماده آلی خاک 5ـ افزایش دهنده <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک 6ـ </SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>بسته بندی مناسب در</SPAN><SPAN lang=AR-SA>کیسه سه لایه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>ضد نور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman"> .</FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr><BR></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>کود مرغی موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی ، کشت و کار و خواص شیمیائی خاک می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN lang=AR-SA>سه تن کود مرغی تازه معادل 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 100 کیلوگرم سوپر فسفات</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>تریپل و 50 تا 100 کیلوگرم اوره دارد. کود مرغی ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>سایر کود های حیوانی دارد. این بدان علت است که در کود مرغی مقادیر نسبتا" زیاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>اسیداوریک و سایر اوریدها وجود دارد و این مواد اشکال مختلف اوره هستند و برای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>گیاهان زراعی می توانند از طریق خاک و داخل بافت گیاه بسیار سم‍‍ی باشند. کود مرغی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>تازه حدود 70 درصد رطوبت دارد. کود مرغی اگر به درستی نگهداری و به مزرعه منتقل و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مصرف شود کود بسیار با ارزشی می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=AR-SA>شرایط نگهداری کود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مرغی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>نگهداری توده کود مرغی در فضای باز و در معرض باد و باران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>موجب هدر رفتن ازت آن به شکل گاز آمونیاک می شود و بوی تند کود مرغی حاصل تصعید گاز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>آمونیاک می باشد و در نتیجه ارزش غذایی کود مرغی از نظر ازت کاهش می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>یابد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>برای کاهش خروج گاز امونیاک و بوی تند کود مرغی و کاستن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>تلفات روان آب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف ، کود مرغی را با مصرف سولفات آلومینیوم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>اصلاح می کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>برای حفظ ازت کود مرغی و کاهش بوی گاز آمونیاک و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>تلفات ازت مصرف کود سوپر فسفات تریپل به مقدار 50 کیلوگرم به ازای هر تن کود مرغی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>استفاده می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>فسفات با آمونیوم کود مرغی ترکیب شده و از هدر روی ازت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مرغی جلوگیری می کند. کمپوست کردن کود مرغی با گوگرد نه تنها آلودگی زیست محیطی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مربوط به کود مرغی را کاهش می دهد بلکه موجب افزایش تاثیر زراعی آن نیز می</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>با کمپوست کردن کود مرغی محصولی بدست می آید که حمل و نقل و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>کاربرد آن راحت تر انجام می گیرد. در فرایند کمپوست سازی ترکیبات گازی دی اکسید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>کربن و ازت کود با هوا رفتن هدر می رود. بنابراین گرچه درصد عناصر غذایی کمپوست کود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مرغی بیشتر از حالت اولیه آن است اما مقدار عناصر غذایی محصول نهایی کمپوست از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>محصول اولیه آن کمتر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=AR-SA>تعیین مقدار مصرف کود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مرغی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>بهترین روش در تعیین مقدار مصرف کود مرغی در هر هکتار انجام آزمون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>تجزیه کود مرغی می باشد. در این آزمون مقدار عناصر غذایی موجود در کود مرغی و خواص</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>شیمیائی آن مخصوصا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>" PH </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مشخص می شود. مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مرغی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>و آزمون خاک زراعی تعیین می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=AR-SA>زمان و نحوه مصرف کود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مرغی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman"><FONT color=#ff0000>&nbsp;</FONT><BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>در فصول مختلف سال کود مرغی را در مزارع مصرف می کنند . با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مصرف آن در فصل پائیز بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی و آزاد سازی عناصر غذایی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>موجود در آن فراهم می گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>کاربرد کود مرغی در فصل پائیز به منظور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>جلوگیری از هدر رفتن ازت در خاک های بافت سبک توصیه نمی شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>کاربرد آن در فصل بهار برای هدر روی ازت در مزرعه فرصت کمی وجود دارد. بهر حال مصرف</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>آن در فصل بهار انجام عملیات زراعی و کاشت را به تاخیر می اندازد و می تواند موجب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>افزایش فشردگی خاک شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>در بیشتر مواقع کود مرغی را در فصول</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>تابستان و زمستان مصرف می کنندو هنگام مصرف کود مرغی در قبل از کاشت ، مخلوط کامل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>آن با شخم زدن خاک برای اجتناب از قرار گرفتن بذور در محل دارای کود مرغی زیاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>توصیه می شود . چون امکان دارد بذور گیاهان زراعی در اثر سمیت آمونیاک جوانه نزنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>و یا گیاهچه حاصل از آنها از بین بروند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>تقریبا" 35 تا 50 درصد ازت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>موجود در قسمت آلی کود مرغی برای گیاهان هر ساله قابل استفاده است. بعد از مصرف کود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>مرغی تقریبا" 20 درصد ازت کل آن برای گیاهان زراعی در سال دوم و حدود 5 تا 10 درصد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>آن در سال سوم قابل استفاده می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.&nbsp;<BR></FONT></SPAN><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>مصرف صحیح و پخش درست آن در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>سطح مزرعه به منظور حداکثر استفاده از ارزش کود مرغی و و قرار گرفتن عناصر غذایی آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>به یک اندازه برای گیاهان زراعی مهم می باشد. مقدار تلفات ازت کود مرغی پس از پخش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>در سطح مزرعه به فاصله زمانی مصرف و اختلاط آن با خاک بستگی دارد. اختلاط آن با خاک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>در مدت 12 ساعت پس از پخش کود مرغی برای به حداکثر رساندن راندمان ازت بسیار مطلوب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA>است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT></FONT><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT size=3 face="Times New Roman">.</FONT><BR><BR><BR><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: FA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> text/html 2013-06-21T02:34:54+01:00 kayakkoud.mihanblog.com شرکت شیمی فراز کود ایلام فوائدکودمرغی http://kayakkoud.mihanblog.com/post/16 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=2></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><FONT size=2>&nbsp;<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> پس از فرآوری ظرفیت نگهداری آب در خاک را&nbsp; افزایش میدهد .که این امربویژه در خشکسالی های اخیر و کم شدن آب های سطحی و نزولات آسمانی و در مواقع کم آبی کمک بسیاری می نماید.</SPAN><O:P></O:P></FONT></SPAN></P> <UL> <LI> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG><FONT size=2>این کود نفوذ پذیری آب را در خاک افزایش میدهد<O:P></O:P></FONT></STRONG></FONT></SPAN></SUB></DIV> <LI> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><FONT size=2><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>&nbsp; </SPAN></SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>کود&nbsp;مرغی <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>آب درون خاک را با ذرات خاک متصل نمود و از تبخیر و نفوذ آن جلوگیری کرده و آماده برای جذب گیاه می سازد و همین امر سبب جلوگیری از فرسایش خاک <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نیز میگردد .<O:P></O:P></SPAN></FONT></DIV> <LI> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><FONT size=2><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>&nbsp;&nbsp;</SPAN></SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>کود&nbsp;مرغی باعث می شود عملیات کشاورزی برروی زمین آسان شود و&nbsp;زمین را&nbsp;برای گاو رو نمودن&nbsp;بهبود میبخشد&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></FONT></DIV> <LI> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><FONT size=2><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>&nbsp;&nbsp;</SPAN></SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>کود مرغی میکرو اورگانیسم های مفید خاک را افزایش می دهد و در افزایش فعالیت بیولوژیکی خاک تاثیر زیادی دارد .<O:P></O:P></SPAN></FONT></DIV> <LI> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><FONT size=2>کود مرغی در خاکهای رسی سبب افزایش پروزیته و نفوذپذیری خاک <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>و در خاکهای شنی سبب اتصال بهتر ذرات در خاک میگردد . <O:P></O:P></FONT></SPAN></DIV> <LI> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><FONT size=2><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>کود&nbsp;مرغی به علت داشتن ماده آلی تهویه در خاک راافزایش می دهد وسبب جذب <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>مواد غذایی موجودخاک توسط گیاه می شود.<O:P></O:P></SPAN></FONT></DIV> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><FONT size=2><SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>&nbsp;</SPAN></SUB><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>میزان جذب حرارت خورشید در خاک تیره بیشتر از خاکهای روشن است و به این ترتیب <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>کود مرغی کمک زیادی در گرم شدن زمین و نهایتاً رشد بیشتر گیاه میکند .<O:P></O:P></SPAN> </FONT> <LI style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl"><FONT size=2><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>کود مرغی اندکی خاصیت قلیائی دارد پس از استفاده مداوم </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" dir=ltr>PH</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang=FA>خاک راافزایش داده وبهبود میبخشد .<O:P></O:P></SPAN></FONT></LI></UL> text/html 2013-06-21T00:11:46+01:00 kayakkoud.mihanblog.com شرکت شیمی فراز کود ایلام محصولات کشاورزی ارگانیک http://kayakkoud.mihanblog.com/post/15 <TABLE style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" class=MsoNormalTable border=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(236,233,216); PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: rgb(236,233,216); PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(236,233,216); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(236,233,216); PADDING-TOP: 0cm"></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM-COLOR: rgb(236,233,216); PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: rgb(236,233,216); PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-RIGHT-COLOR: rgb(236,233,216); BORDER-LEFT-COLOR: rgb(236,233,216); PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>محصول غذایی <FONT color=#ff6666>ارگانیک</FONT> چیست ؟<BR>محصولات ارگانیک محصولات کشاورزی هستند که درتولید آن هااز کودهای شیمیایی و سموم و آفت کش های شیمیایی استفاده نمی شود و در نتیجه از سلامت غذایی لازم برخوردار بوده و مصرف این مواد غذایی سلامتی جامعه و محیط زیست را در پی خواهدداشت.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#ff6600>به نکات زیر حتما توجه کنید</FONT></SPAN></I><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA> <BR>&nbsp;<BR>طعم و مزه<BR>یکی از مهمترین دلایل خریداران مواد غذایی ارگانیک این است که طعم و مزه آنها در مقابل مواد غذایی غیر ارگانیک بهتر است.برای مثال طعم و مزه میوه و سبزیجات ارگانیک اغلب به دلیل اینکه رشد آهسته تری دارند و دارای آب کمتری هستند مناسب تر می باشد.<BR><BR>سلامت<BR>براساس گزارشات، مواد غذایی ارگانیک دارای سطح میانگین بالایی از ویتامین ث و مواد معدنی اصلی از قبیل کلسیم،منیزیم،آهن و کروم است همچنین میزان بالایی از آنتی اکسیدان ها را که ضد سرطان می باشند داراست.بعلاوه شیر ارگانیک معمولاً دارای سطح بالایی از اسید چرب امگا 3 ،ویتامین </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>E</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>، ویتامین</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>A</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> (بتاکاراتن)و همچنین برخی از آنتی اکسیدان ها در مقابل شیر غیرارگانیک می باشد. <BR><BR>افزودنی های ناسالم ندارند<BR>در تولید مواد غذایی ارگانیک تنها 32 افزودنی از 290 افزودنی متداول در تولید مواد غذایی اجازه کاربرد دارند (آیین نامه اتحادیه اروپا).در میان افزودنی های ممنوع شده عناصری مانند چربی های هیدروژنه،شیرین کننده های مصنوعی(شیمیایی) و طعم افزای چینی( جوش شیرین، حساسیت برخی افراد را ایجاد می کند)که ایجاد مشکلاتی در سلامتی افراد می کنند دیده می شود.<BR><BR>پرهیز از بکارگیری آفت کش ها<BR>بهترین راه برای کاهش مصرف سموم شیمیایی مضر،مصرف مواد غذایی ارگانیک می باشد.زیرا درفرایند تولید اینگونه مواد غذایی از سموم شیمیایی استفاده نمی شود.بیش از 311 آفت کش معمولاً در تولید مواد غذایی غیر ارگانیک بکار گرفته می شود و باقی مانده آنها در اکثر مواد غذایی غیر ارگانیک یافت می شود.بیش از 40 درصد مواد غذایی غیر ارگانیک آزمایش شده شامل میوه ، سبزی و نان در سال 2005 دارای باقی مانده آفت کش ها بوده اند(در یکی از کشورهای اروپایی).این نتایج در میوه ها و سبزی ها نگران کننده تر بوده است انواع مواد شیمیایی در اکثر پرتقال ها،90 درصد نان،72 درصد انگورها و 95 درصد سیب و گلابی و... یافت گردید.<BR><BR>عاری از تغییرات ژنتیکی<BR>محصولات دستخوش تغییرات ژنتیکی و این قبیل ترکیبات براساس استاندارد های ارگانیک در تولید محصولات ارگانیک جایگاهی ندارند. میلیون ها تن محصول دستخوش تغییرات ژنتیکی در تغذیه دام ها ی غیرارگانیک بکار گرفته می شود که محصولات متنوعی از آنها نیز تهیه و در فروشگاه ها عرضه می گردد(کالباس ،سوسیس،شیر،پنیر،گوشت و...).<BR><BR>اطمینان از حذف مواد دارویی<BR>آنتی بیوتیک ها معمولاً به منظور سرعت رشد دام ها به غذای آنها اضافه می گردد که این موضوع با مقاوم شدن باکتری ها در انسان مرتبط می باشد.که در استانداردهای ارگانیک مصرف آنها ممنوع می باشد.<BR><BR>نداشتن هزینه پنهان<BR>هزینه پرداختی به مواد شیمیایی که جهت تولید آفت کش های شیمیایی بکار می رود از مالیات ها کاسته شده همچنین هزینه های درمانی،هزینه سالم سازی ناشی از مصرف مواد شیمیایی در تولید کشاورزی که منجر به آلودگی محیط زیست می گردد در تولید و مصرف مواد غذایی ارگانیک از بین می رود.<BR><BR>استاندارد های بالا<BR>موادغذایی ارگانیک از منابع قابل اعتمادی نشات می گیرند.تمام کشاورزان و مواد غذایی ارگانیک تحت بازرسی قرار می گیرند.که انجام این بازرسی ها براساس استانداردهای ارگانیک اجباری است.<BR><BR>مراقبت از حیوانات<BR>هیچ سیستم کشاورزی دارای استانداردهایی با این توجه به رفاه و آسایش دام ها نمی باشد<BR><BR>مناسب برای حیات وحش و محیط زیست<BR>اکثر کشاورزان ارگانیک از حیات وحش در مقابل کشاورزان غیرارگانیک حمایت بیشتری انجام میدهند.زیرا برای حیاط وحش آلودگی کمتری را از طریق سمپاشی ایجاد نموده دی اکسید کربن کمتری تولید می کنند(عامل اصلی گرم شدن زمین) و زباله های خطرناک کمتری تولید می کنند.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG><EM>ازتوجه شمامتشکریم</EM></STRONG></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2013-06-20T16:18:47+01:00 kayakkoud.mihanblog.com شرکت شیمی فراز کود ایلام تماس با ما http://kayakkoud.mihanblog.com/post/6 <P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif">نشانی كارخانه: ایلام ، شهرك صنعتی ایلام ،&nbsp; ابتدای بلوار كارگر<BR>تلفن كارخانه&nbsp;&nbsp;: 2234420 - 0841</SPAN></FONT></P> <P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;مدیر فروش :</SPAN></FONT><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"> 09188413134&nbsp; ایوب صادقیان</SPAN></FONT></P> <P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif">ایمیل:KAYAKKOUD@GMAIL.COM</SPAN></FONT></P> <P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif">وب سایت: <A href="http://www.KAYAKKOUD.IR">WWW.KAYAKKOUD.IR</A></SPAN></FONT></P> <P><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><BR></SPAN></FONT>&nbsp;</P> text/html 2013-06-20T15:41:41+01:00 kayakkoud.mihanblog.com شرکت شیمی فراز کود ایلام مشخصات محصول http://kayakkoud.mihanblog.com/post/2 <P dir=rtl><STRONG>كنسا نتره کود مرغی کایاک</STRONG><STRONG>:</STRONG><BR>بااستفاده ازپشرفته ترین روشهای علمی وماشین الات مدرن صددرصدخالص ازكمپوست کودمرغی تهیه میشودوتمامی خواص کود مرغی رابه صورت كامل دارامیباشد.<BR>درحین تولیدكاملاضدعفونی واستریل شده وفاقدعوامل بیماریزا٬بذرعلف هرز٬لارو و تخم حشرات وسایر الودگی های متداول درکودهای دامی خام میباشد.<BR>با دارا بودن تمامی مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و90% ماده الی مفید٬ حاصلخیزی خاك راافزایش داده وسبب ازدیادمحصول وبهبودكیفیت آن میگردد.<BR>كاملاخشك وبشكل پلت دربسته بندیهای 25كیلوگرمی عرضه میگردد كه مراحل حمل ونقل ٬ انبارداری و مصرف ان به سهولت انجام پذیرفته واستفاده ازان مقرون به صرفه میباشد.<BR>این کودبرخلاف کودهای دامی خام وشیمیایی فاقد تاثیرات مخرب برخاك ٬ ریشه گیاهان ومحیط زیست بوده وعناصر موجود دران دراثرابیاری متوالی یا بارندگی شسته نمیشود بلكه به تدریج ازاد و فعال شده وبرای ریشه گیاه قابل مصرف میگردد.<BR>از انجایی كه کود کایاک یك محصول كاﻣﻸطبیعی و ارگانیك است لذاامكان داردنتایج ازمایشات مختلف متفاوت باشد.</P> <P><STRONG>مشخصات محصول</STRONG><BR>کود مرغی پلیتی<BR>فرآوری با استفاده از :<BR>کود مرغ گوشتی و تخمی<BR>گوگرد<BR>زئولیت<BR>بنتونیت<BR>ریز مغذیها سولفات آهن ، مس ، منگنز ، منیزیم و ....<BR>دارای NPK طبیعی<BR>دارای اسید اوریک و اورید ها<BR><BR><STRONG>مزایا :</STRONG><BR>اصلاح فعالیت بیولوژیکی خاک<BR>افزایش مواد آلی خاک<BR>افزایش میکرو ارگانیزم های مفید خاک<BR>بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک<BR>کم کردن جرم حجمی ظاهری و افزایش تخلخل و نفوذ پذیری خاک<BR>تیره کردن رنگ خاک و جذب انرژی بیشتر<BR>افزایش نگهداری آب خصوصاً در خاکهای شنی<BR>کاهش چسبندگی خاکهای رسی<BR>افزایش چسبندگی خاکهای شنی<BR>کاهش موضعی PH خاک<BR>بصورت پلیتی <BR>بسته بندی کیسه 25 کیلویی</P> <P><STRONG>نشانی كارخانه :</STRONG> ایلام ، شهرك صنعتی ایلام ، ابتدای بلوار كارگر<BR><STRONG>تلفن كارخانه : </STRONG>2234420 - 0841<BR><STRONG>مذیر فروش:</STRONG> 09188413134 ایوب صادقیان</P> <P>&nbsp;</P>